Görsel Sanatlar

Sanat; bireyin kendisini tanımasını, yeteneklerini keşfetmesini, farklı bakış açısı ve estetik değerler kazanmasını sağlar. Kişi, sanat aracılığı ile yaratıcı düşünmeyi ve kendisini daha iyi ifade etmeyi öğrenir.

Görsel sanatlar dersinin genel amaçları

• Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip olmak.

• Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip olmak.

• Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılmak ve bu tartışmaları değerlendirmek.

• Görsel sanatların doğası ve kökenini incelemek, değerini sorgulamak.

• Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izlemek.

• Görsel sanatlara ait kültürel mirasın değerini anlamak ve onları korumak.

• Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade etmek.

• Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendirmek.

• Sanat alanında etik davranış göstermek.

• Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanımak.

• Çevresini incelemek, ondan esinlenme ve onu gelecek nesillere aktarmak.

• Görsel sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmektir.

 

Ortaokulda Görsel Sanatlar;

Görsel sanatlar dersi ile 5-8. sınıflarında genel olarak edinilen bilgilerin özümsenmesi ve sanat eserlerinin daha anlamlı değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencinin sanat eseri oluşturmada; kişisel değer ve fikirlerin iletimi, yaratıcı sürecin araştırılması, eserin analizi ve keşfi doğrultusunda sanat materyallerini kullanarak tasarım yapabilmesi gerekir. Görsel sanat dilinin geliştirilmesi, sanatın anlamının ve değerinin araştırılması; görsel sanat çalışması oluşturulurken farklı tekniklerin bir arada kullanılması üzerine odaklanılmıştır.

 

Kültür2000 kurumlarından mezun olan bir öğrenci:

  • Sanata ilgi duyar ve sanatın hayattaki önemini bilir.
  • Yaratıcı ve estetik duyguları gelişmiş bir bire olur.
  • Dünyaca ünlü sanatçıları tanır ve kullandıkları üslupları bilir.
  • Güncel sanat haberlerini takip eder.
  • Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanır.
  • Önemli sanat akımlarından Kübizm, Sürrealizm, Fovizim, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Pop-art ve öncüleri hakkında genel bilgiye sahip olur.
  • Sanatsal terimleri bilir.
  • Araştırmacı ve sanat etkinliklerine duyarlıdır.
  • İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygular.
  • Değişik toplumlardaki sanatsal farklılıkları keşfeder.