Yabancı Dil (İngilizce - İtalyanca

Kültür2000 Ortaokulu’nda öğrencilerin İngilizce kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan yoğun bir İngilizce programı uygulanır.

 

Kültür2000 Ortaokulu’nda İngilizce dil eğitiminin hedefleri nelerdir?

Kültür 2000 Koleji Ortaokulu’nda öğrencilerin;

* Yabancı dile karşı olumlu tutum ve ilgilerini artırmak.

* Dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) aynı anda geliştirmek.

* Kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilmelerini sağlamak.

* Kültürel gelişimlerini hızlandırarak, kültürel farkındalık yaratmak.

* Yaşam boyu sürecek yabancı dil öğrenme isteğini aşılamak.

      * Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmalarını sağlamak.

      * Kültür2000 Lisesi’nde IB-DP’ye  (Uluslararası Bakalorya-Diploma Programı) ya da yurt dışında eğitimlerine devam edebilmeleri için gereken yeterli dil becerilerini kazandırmak en belirgin hedeflerimizdir.

 

Kültür 2000 Koleji Ortaokulu’nda Dil Öğretim Politika Ve Uygulamaları:

Okulumuz, İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’nı (Common European Framework For Language Learning) esas almaktadır.

Bu doğrultuda hedefimiz; öğrencileri Ortaokulun sonunda B1 / B1+ düzeyine ulaştırmak ve Cambridge Üniversitesi ESOL sınavı olan PET (Prelimenary English Test) başarı göstermelerini sağlamaktır.
Kültür2000 Ortaokulu’nda İngilizce derslerinde en son ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (CommunicativeApproach) kullanılmaktadır. Hiçbir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılmaktadır:

 Kooperatif Öğrenme Sistemi ile  (Cooperative Learning System) öğrencilere bireysel, ikili ve grup çalışmaları yapabildikleri öğrenme ortamları yaratılır. Genellikle projeye dayalı öğrenme yaklaşımıyla (Task-based Learning); öğrenci merkezli ve interaktif etkinliklere yer verilmektedir. Müfredata uygun olarak amaçlanan kazanımlara paralel farklı öğrenme stilleri (MultipleIntelligence-Çoklu zeka) de derslere entegre edilmektedir.

Kültür 2000 Koleji Ortaokulu’nda İngilizce dersleri yüksek donanımlı Türk öğretmenlerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'den gelen profesyonel eğitimciler ile yapılmaktadır. Bu öğretmenler sayesinde öğrencilerimizin İngilizce kullanımını model almaları sağlanır.

Kültür2000 Koleji Ortaokulu’nu bitiren öğrenciler kendilerine sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdikleri takdirde Avrupa standartlarında B1 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenir. Buna göre:

Dinlediğini anlamada: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir.

Okuduğunu anlamada: Günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri, kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilir.

Karşılıklı konuşmada: İngilizce konuşulan bir ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (aile, hobi, iş, yolculuk, güncel olaylar…) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir.

Sözlü anlatımda: Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.

Yazılı anlatım: Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilir.

Okutulan İngilizce ders kitapları özenle seçilir. Diğer ülkelerden ilginç, gerçek hayattan alınan yaşam hikâyelerini içeren, öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda donanımlı olmalarına imkân sağlayan kitaplardır.

İngilizce eğitim sisteminin vazgeçilmezi olan okuma programı ve etkinlikleri doğrultusunda Ortak Okuma Programı (Common Reading Program), öğrenciler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu program, ortak dil becerilerine sahip öğrencilerin bir araya gelerek, online programlardan (Raz-kids&BookTumbleLibrary)  seçilen kitaplar ile gözetimli okuma çalışmaları yapabilmesi,  okuma stratejileri ve becerileri kazanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Fiziksel aktiviteler, drama, müzik ve sanat dersleri, CLIL, İngilizce derslerinin tümüne entegre edilmiştir.

6. sınıftan itibaren öğrencileri TEOG sınavlarına hazırlamak ve çoktan seçmeli soru tiplerine alışmalarını sağlamak amacıyla devlet okulu İngilizce müfredatı da okul müfredatına entegre edilmiştir. Düzenli olarak TEOG Deneme Sınavları (HDD) ve Konu Değerlendirme Testleri (KDT) uygulanmaktadır. 8. sınıfta bu çalışmaların yoğunluğu daha da artmaktadır.

Öğrencilerin ders dışında da İngilizce becerilerini geliştirebilmelerine imkan sağlamak ve mümkün olan her an, gerçek hayatta kullanılan dili kendilerine sunabilmek için yabancı ingilizce öğretmenlerinin eşliğinde yürütülen İngilizce tabanlı kulüplere (Cooking Club, Arts&Crafts, Drama,JMUN)  katılmaları sağlanır.

Kültür2000 Ortaokulu’nda, öğrencilere düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı vermek; onların, öğretmenden çok kendi aralarında iletişim halinde olmalarına olanak sağlamak, kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları, dünya gündemini oluşturan küresel konularla ilgili araştırma yaparak ve tartışarak çözüm önerileri geliştirecekleri, dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarına olanak sağlayan çeşitli aktiviteler yürütülür. (Europe Day, Global Solutions Summit,JMUN)

Çeşitli nedenlerle öğrenme güçlüğü çeken ve programımızın gerisinde kalan öğrenciler için ders dışında özel yardım çalışmaları (Eksikleri Telafi Programı); yabancı dil becerileri çok yüksek olan öğrenciler için ders dışında ekstra çalışmalar yaparak öğrenme sürecinde sorunlu öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar tüm sınıflarda ders sonrasında düzenli olarak yapılmaktadır.

Okulumuza ara sınıflarda yeni katılan öğrencilere okul açılmadan önce yoğun ve akademik yıl boyunca okul sonrası saatlerde yabancı dil programları yetiştirme çalışmaları yapılır.

 

2. YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Kültür2000 İlk ve Orta Okulu öğrencileri, Avrupa Birliği’ne aday üye olan Türkiye’nin dış ilişkilerini, ekonomik ve politik durumunu daha iyi kavrayabilmeleri için İngilizceye ek olarak ikinci bir yabancı dil öğrenirler.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, kendi vatandaşlarının çok dilli olmasını, hatta kendi ana dillerinin yanı sıra ikinci bir yabancı dil konuşmalarını destekler. Avrupa Birliği Dil Politikasına paralel olarak Kültür2000 İlkokulu ve Ortaokulu, öğrencilerimize Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden olan Almanca veya İtalyanca dillerini de öğrenme fırsatı verir.

Erken yaşlarda iki veya ikiden daha fazla dil eğitimini yeterli düzeyde alan öğrenciler daha esnek ve daha yaratıcı olurlar.

Yabancı bir dil öğrenirken bir yandan da o ülkelerin tarihlerini, kültürlerini ve sosyal yapılarını öğrenirler. Bu da, dünyayla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlar ve uluslararası alanda potansiyel kariyerlerini, global bakış açılarını geliştirir.

Yabancı bir dil, düşünme yetisinde öğrencilerin daha esnek olmalarını, dile karşı daha duyarlı ve dinleme alanında daha iyi bir kulağa sahip olmalarını sağlar.

Diller bilginin penceresi olduğundan, öğrenciler ne kadar çok dil öğrenirlerse,  global ekonomik yarış içerisinde ayakta kalabilirler ve dünya ile iletişim kurabilmeleri için bir anahtar yakalayabilirler.

Öğrenciler, 4.sınıftan itibaren Almanca veya İtalyanca öğrenmeye başlarlar ve Avrupa Konseyi Ortak Dil kriterlerine göre sınavlara hazırlanırlar.

Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri tarafından hazırlanan uluslararası standartlarda,  öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma konularında her seviyeyi detaylı olarak gösteren bir uygulamadır.

Kültür2000 İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin 6.sınıftan başlamak üzere,  8.sınıfa kadar ulaşabilecekleri hedefler aşağıdaki gibidir:

 6. sınıf                  A1                      

             7. ve 8. sınıf        A2                                                  

Bu bağlamda öğrenciler, Almanca ve İtalyanca olmak üzere; Alman ve İtalyan Kültür Merkezleri tarafından düzenlenen Fit ve CILS Dil yeterlilik sınavlarına katılırlar.

Öğrencilerimiz dört beceri alanında; okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan bir program doğrultusunda 2.Yabancı dil eğitimi görürler. Öğrenciler, derslere aktif bir şekilde videolar, sunumlar, oyunlar, şarkılar, dramalar, projeler, araştırmalar ile katılım gösterirler. Her sene öğrenciler Portfolyo sunumu yaparlar; tüm sene boyunca öğrendiklerini yansıtan çalışma dosyası hazırlar ve sene sonunda bu çalışmalarını sözlü olarak ailelerine sunarlar.

2.Yabancı Dil Bölümü, Uluslararası Bakalorya MYP (Middle Years Program) Programı’nın,  metodoloji ve felsefesine bağlı bir bölümdür. Bu Uluslararası programı baz alarak,  öğrenciler MYP kriterlerine uygun sınavlar ile değerlendirilirler.                                                                 Ayrıca öğrenciler farklı bir bakış açısı yakalayabilmeleri ve öğrendikleri bilgiyi diğer dersler ile kaynaştırabilmeleri için disiplinler arası projeler hazırlamak üzere teşvik edilirler.