Görsel Sanatlar

Sanat; bireyin kendisini tanımasını, yeteneklerini keşfetmesini, bakış açısı ve estetik değerler kazanmasını sağlar. Kişi sanat aracılığı ile yaratıcı düşünmeyi ve kendisini daha iyi ifade etmeyi öğrenir.

Görsel sanatlar dersinin genel amaçları

• Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip olmak.

• Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip olmak.

• Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılma ve bu tartışmaları değerlendirmek.

• Görsel sanatların doğası ve kökenini incelemek, değerini sorgulamak.

• Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izlemek.

• Görsel sanatlara ait kültürel mirasın değerini anlamak ve onları korumak.

• Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade etmek.

• Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendirmek.

• Sanat alanında etik davranış göstermek.

• Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanımak.

• Çevresini inceleme, ondan esinlenme ve onu gelecek nesillere aktarmak.

• Görsel sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmek.


İlkokulda görsel sanatlar

Görsel sanatlar dersi programının 1-4. sınıflarında genel olarak, duygu ve düşüncelerin

sanat yoluyla nasıl ifade edilebildiği, sanatın değerli olduğu, sanat eserlerinin süreç içerisindeki değişimi ve yapıldıkları yerlerin tanınması; Türk kültüründen ve farklı kültürlerden esinlenilerek yeni fikirler oluşturulması, bu fikirlerin uygulamaya yansıtılırken sanat malzemelerinin ve tekniklerinin kullanılması; oyun ve sorgulama yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesi, yerel sanat ürünleri üzerindeki motiflerin incelenmesi, sanata karşı duyarlı olunması ve geçmiş dönemlerde yapılmış sanat eserlerinin günümüz sanatına etkisi üzerine yoğunlaşılır.

Kültür2000 kurumlarından mezun olan bir öğrenci:

  • Sanata ilgi duyar ve sanatın hayattaki önemini bilir.

  • Yaratıcı ve estetik duyguları gelişmiş bir bire olur.

  • Dünyaca ünlü sanatçıları tanır ve kullandıkları üslupları bilir.

  • Güncel sanat haberlerini takip eder.

  • Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanır.

  • Önemli sanat akımlarından Kübizm, Sürrealizm, Fovizim, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Pop-art ve öncüleri hakkında genel bilgiye sahip olur.

  • Sanatsal terimleri bilir.

  • İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygular.