Yabancı Dil - II.Yabancı Dil

Kültür2000 Koleji İlkokulu’nda öğrencilerin İngilizce kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan yoğun bir İngilizce programı uygulanır.

Yapılan araştırmalarda İngilizce öğreniminin küçük yaşlarda başlamasının yabancı dil kazanım hızını artırdığı kanıtlanmıştır. Bu sebeple okulumuzda İngilizce öğretimine Ana Okulu’nda bilingual (çiftdilli) olarak başlanır.

Kültür2000 İlkokulu’nda İngilizce dil eğitiminin hedefleri nelerdir?

Kültür 2000 Koleji İlkokulu’nda öğrencilerin;

  • Yabancı dile karşı olumlu tutum ve ilgilerini artırmak.
  • Dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) aynı anda geliştirmek.
  • Kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilmelerini sağlamak.
  • Kültürel gelişimlerini hızlandırarak, kültürel farkındalık yaratmak.
  • Yaşam boyu sürecek yabancı dil öğrenme isteğini aşılamak.
  • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmalarını sağlamak.
  • Kültür2000 Ortaokulu’nda IB MYP(Uluslararası Bakalorya–Orta Öğretim Programı) eğitimlerine devam edebilmeleri için gereken yeterli dil becerilerini kazandırmak en belirgin hedeflerimizdir.

Kültür2000 İlkokulu’nda Dil Öğretim Politika ve Uygulamaları:

Okulumuz İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’nı (Common European Framework For Language Learning) esas almaktadır.

Bu doğrultuda hedef öğrencileri ilkokulun sonunda A2 düzeyine ulaştırmak ve Cambridge Üniversitesi ESOL sınavı olan Movers’ta başarı göstermelerini sağlamaktır.
Kültür2000 İlkokulu’nda İngilizce derslerinde en son ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (CommunicativeApproach) kullanılmaktadır. Hiçbir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılmaktadır:

 Kooperatif Öğrenme Sistemi ile  (Cooperative Learning System) öğrencilere bireysel, ikili ve grup çalışmaları yapabildikleri öğrenme ortamları yaratılır. Genellikle projeye dayalı öğrenme yaklaşımıyla (Task-based Learning); öğrenci merkezli ve interaktif etkinliklere yer verilmektedir. Müfredata uygun olarak amaçlanan kazanımlara paralel farklı öğrenme stilleri (MultipleIntelligence-Çoklu zeka) de derslere entegre edilmektedir.

Kültür2000 İlkokulu’nda, 1. sınıftan 3. sınıfa kadar İngilizce dersleri ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'den gelen profesyonel eğitimciler ile yapılmaktadır. Bu öğretmenler sayesinde öğrencilerin İngilizce kullanımını model almaları sağlanır. 4. sınıftan itibaren anadili İngilizce olan öğretmenlere, Türk İngilizce öğretmenleri de eşlik etmeye başlar.

1.Sınıf programımızda okuma ve yazmaya başlangıcın yanı sıra öğrencilerimiz okuduğunu ve dinlediğini anlama, karşılıklı konuşma konularında becerilerini geliştirirler. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle ve disiplinler arası temalarla desteklenir.

2.Sınıf programımızda öğrencilerimiz; kendileriyle ilgili günlük bir diyalog oluşturabilir, dinlediği kısa bir metinden istenilen bilgileri ayırt edebilir, seviyesine uygun olan okuduğu bir hikâyeyi anlayabilir, kendilerini tanıtabilir ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verebilirler.

3. Sınıf programımızda öğrencilerimiz seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikâyelerdeki karakterlerle ilgili bilgileri, olayların oluş sırasını ayırt edebilirler, ilgi alanları ile ilgili konuşabilir ve soru sorabilir; soruları kısa cümlelerle cevaplayabilir, seviyelerine göre verilen konularda kısa paragraflar yazabilirler.

4. Sınıf programımızda öğrencilerimiz seviyelerine göre, dinledikleri ve okudukları hikâyeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, ilgi alanlarını kapsayan konular ile ilgili araştırma yapıp, edindikleri bilgileri arkadaşlarına sunabilirler. Verilen konularda kendi yorumlarını da katarak kısa paragraflar yazabilirler. Fikir sahibi oldukları konularda karşılarındaki konuşmacıya sorular sorup, kendilerine yöneltilen soruları cevaplayabilirler.

Okutulan İngilizce ders kitaplarımız özenle seçilir; diğer ülkelerden ilginç, gerçek hayattan alınan yaşam hikâyelerini içeren, öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda donanımlı olmalarına imkân sağlayan kitaplardır.

Kültür 2000 Koleji İngilizce eğitim sistemimizin vazgeçilmezi olan okuma programı ve etkinlikleri doğrultusunda Ortak Okuma Programı (Common Reading Program), öğrencilerimiz için özel olarak tasarlanmıştır. Bu program, ortak dil becerilerine sahip öğrencilerimizin bir araya gelerek,  online programlardan (Raz-kids&BookTumbleLibrary)  seçilen kitaplar ile gözetimli okuma çalışmaları yapabilmesi,  okuma stratejileri ve becerileri kazanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Fiziksel aktiviteler, drama,müzik ve sanat dersleri, CLIL, İngilizce derslerinin tümüne entegre edilmiştir.

Öğrencilerimizin ders dışında da İngilizce becerilerini geliştirebilmelerine imkân sağlamak ve mümkün olan her an, gerçek hayatta kullanılan dili kendilerine sunabilmek için Yabancı İngilizce öğretmenlerinin eşliğinde yürütülen İngilizce tabanlı kulüplere (English Drama Club, Origami&Mandala, Club, Fun English Club, Karaoke Club)  katılmaları sağlanır.

Kültür2000 Koleji İlkokulu’nda, öğrencilerimize düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilme fırsatı vermek; onların, öğretmenden çok kendi aralarında iletişim halinde olmalarına olanak sağlamak, kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları, dünya gündemini oluşturan küresel konularla ilgili araştırma yaparak ve tartışarak çözüm önerileri geliştirecekleri, dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarına olanak sağlayan çeşitli aktiviteler yürütülür. (Europe Day, Global Solutions Summit)

Birinci sınıftan itibaren çeşitli nedenlerle öğrenme güçlüğü çeken ve programımızın gerisinde kalan öğrencilerimiz için ders dışında özel yardım çalışmaları (Eksikleri Telafi Programı) yaparak öğrenme sürecinde sorunlu öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar tüm sınıflarda ders sonrasında düzenli olarak yapılmaktadır.

Okulumuza ara sınıflarda yeni katılan öğrencilere okul açılmadan önce yoğun bir yabancı dil yetiştirme programı uygulanır.