Hayat Bilgisi - Fen Bilimleri - Sosyal

Hayat Bilgisi Dersi, hedefi öğrencilere aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırmaktır:

• Kendisini tanıma ve yeteneklerini keşfetme,

•Yakın çevreyi tanıma ile ilgili becerileri edinme,

•Günlük olaylardan ve yakın çevresinden yola çıkarak toplum bilinci kazanma,

•Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseme,

•Demokratik davranışlara sahip bireyler olma,

•Dayanışma, işbirliği ve sorumluluk duygularını geliştirmeye yönelik becerilerin

kazanılması hedeflenir.

SOSYAL BİLGİLER

Amacımız; Öğrencilerimizi; insan haklarına saygılı, barışçıl, yaşadığı çevreye duyarlı, düşünme ve sorgulama becerisi gelişmiş, Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, Demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bireyler olarak yetiştirmektir.

Hedeflerimiz; Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmek

Türkiye’nin beşeri, coğrafi, ekonomik, siyasal ve sosyal yapısını kavramak,

Demokrasi ve vatandaşlık bilinci geliştirmek,

* Türk tarihini yansız olarak değerlendirip geleceğe dair doğru sonuçlar çıkarabilmek,

*Çok yönlü bir tarih bilinciyle etnik ve dini farklılıklara karşı saygı ve hoşgörüyle yaklaşmak,

* İnsan haklarına saygı duymak, kendi haklarını bilmek ve savunabilmek,

* Yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirmek,

* Eğitim sürecinde aktif olarak  kazandığı becerileri yaşamına taşıyabilmek.

FEN VE TEKNOLOJİ

Fen bölümü olarak, bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlıyoruz. 

Küçük çocuklar sürekli olarak çevrelerindeki dünyayı araştırırlar. Çocuklar, çevrelerinde olan olayları gözleyerek ve kaydederek dünya hakkında bilgi sahibi olmaya başlarlar.

Fen programımız, çocukların doğal araştırma ve inceleme meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı tanımalarına, düşüncelerini açığa çıkarmalarına vardım eder. Öğretmenlerimiz çocuklarda doğuştan gelen ve çok kıymetli olan merak duygusunu; neden, nasıl ve niçin sorularını destekler ve fen eğitimini günlük yaşamın içine sokar. Öğrencilerimiz yaparak yaşayarak doğal ve eğlenceli yollar ile fen eğitimini alırlar.

Fen okuryazarlığı kazanan öğrenciler;

* Araştırır-sorgular.

* Eleştirel düşünür.

* Problem çözme ve karar verme becerileri geliştirir.

* Yaşam boyu öğrenen bireyler olur.

* Çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürür.

Fen okuryazarlığı için öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:

* Fen bilgisi alanına merak duyar.

* Sorgulama, araştırma becerisi kazanır.

* Fen ve teknolojiyi kullanarak problem çözme becerisini gelişir.                                                                          

* Hayal gücü geniş, yeni düşüncelere açık olur.

* Sağlık ve çevre bilinci geliştirir.

* Kazanımları deney ve aktivitelerle öğrenmek için laboratuvar ve bilim merkezlerinden yararlanır.

* Bilimsel araştırma yapmaya ve yapılmış araştırmaları incelemeye istek duyar.

* Temel kavramları günlük yaşam ve doğa olayları ile ilişkilendirir.

* Aktif eğitim tekniklerini, bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanır.

Yıl boyunca yapılan  çalışmalarla, öğrencilerin fen  ve teknoloji dersine karşı ilgisi arttırılır. Çeşitli etkinliklerle dersler desteklenir.

Laboratuvar Çalışmaları: Fen Bilgisi laboratuvarında müfredata uygun deneyler aktif grup çalışmalarıyla uygulanır. Sınıf seviyelerine göre hazırlanan deneylere öğrencilerin aktif katılımı ile derste aktarılan teorik bilginin pekiştirilmesini sağlar.

Değerlendirmeler: Fen derslerinde öğrencilerin performansı sonuç ve süreç odaklı değerlendirilir. 4. Sınıftan itibaren uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.
Proje Şenliği: Öğrencilerimizin yıl boyunca fen adına hazırladıkları projeler okulumuzun fuaye alanında sergilenir. Ortak paylaşım alanları yaratılarak bilgi paylaşımı sağlanır.
Assembly Etkinlikleri: Yıl boyunca öğrenilen fen bilgileri kullanılarak yapılan performans çalışmalarını (drama, video çekimleri, müzik, afiş çalışmaları,…)  içerir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri:  Öğrencilerin çevrelerine karşı bilinç düzeylerini arttırılır, farkındalık sağlanır. Çevresel sorunlara karşı çözüm üretmeleri sağlanır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Amaçlar: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir din ve ahlak öğretimiyle milli eğitimin temel amaçları arasında ifadesini bulan milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak; beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak; inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmaktır.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme, ders sunumu vb. yöntemler kullanarak işlenilen derslerimizde, öğrencilerimizin din ve ahlak hakkında bireysel, toplumsal, kültürel, ahlaki ve evrensel açıdan doğru bilgiler edinmeleri ve bu yolla gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamak amaçlanır.