Türkçe

İlkokul, öğrencinin hemen her yönde, hızla geliştiği, değiştiği ve şekillendiği dönemdir. Türkçe dersleri, onların gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağlamak amacıyla yapılandırılır. Kültür2000’deki öğretim yöntemleri, çağdaş gelişmeler içinde ele alınarak zenginleştirilir. Eğitimde görsel ve işitsel araçlar, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Bu noktadan hareketle dersler işlenirken eğitim teknolojilerinden mutlaka yararlanılır. Okuma kitaplarıyla, öğrencilerde düşünme becerilerini, düş gücünü geliştiren, yaratıcı ve etkin çalışmalar yapılır. Öğrencilerin okul kütüphanesini etkin olarak kullanmaları sağlanır.

Öğrenciler, ilkokulu bitirdiğinde Türkçe dersi kapsamında aşağıda belirtilen kültürel birikime sahip olurlar:

            1) Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazanırlar.

            2) İzlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini,  söz ya da               yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazanırlar.

            3) Türk dilini sever, kurallarını sezer; Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve               güvenle kullanmaya yönelirler.

            4) Dinleme, okuma alışkanlık ve zevki kazanır; estetik duyguları gelişir.

            5) Türlü etkinliklerle kelime dağarcıkları zenginleşir.

            6) Ulusal duygusu ve coşkuları güçlenir.

            7) Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünlerini tanırlar.

            8) Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını öğrenirler.

            9) Okudukları üzerine eleştirel düşünüp yorum yaparlar.

           10) Bir topluluk karşısında konuşabilme becerisi kazanırlar.

           11) Türkçeyi yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygun olarak kullanırlar.

            12) Bir metni yanlışsız ve anlamlı okurlar.

            13) Türk ve dünya edebiyatının önemli yapıtlarını okuyarak, dil becerisi ve okuma zevki             kazanırlar.