Sosyal Bilimler

OKUTTUĞUMUZ DERSLER VE HEDEFLERİMİZ

Sosyal Bilimler, insan tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlanır.

Özel Kültür2000 Fen Lisesi Sosyal Bilimler Bölümü Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içerir.

 Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda,  içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı bütünsellik içinde algılayan, karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz, öğrencilerin çok kültürlülük, Dünya vatandaşlığı, çevre, evrensel haklar, özgürlük, demokrasi konusunda duyarlı olmalarına özen gösterir.

Ayrıca öğrencilerimiz;

1.Günlük hayatta kendini ifade etmede gerekli terminoloji kullanabilme gücüne sahip olurlar.

2.Geçmişi yorumlayarak günü algılarlar ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurarlar.

3.Mekânın rolünü anlayabilme ve mekânı etkin bir şekilde kullanabilme becerisi geliştirirler.

4.Ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı olabilecek, evrensel, demokratik yurttaşlık değerini benimserler.

5.Başkalarının inanç ve yaşamlarına hoşgörü ile yaklaşırlar.

6.Türkiye’nin 21.yüzyılda dünya ülkeleri arasındaki yerini ve önemini algılayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlendirmeler yaparlar.

7.Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanırlar.

DERSİN HEDEFLERİ

  Tarih Dersi

Dünya ve Türk tarihi ile ilgili siyasi, sosyal ve kültürel bilgilerin yer aldığı bir derstir. Dersimizin temel hedefine göre öğrencilerimiz geçmişini bilen, yapılan hataları gelecekte yapmamaya odaklı tarih bilincine sahip olurlar, ezberden uzak yorum yapabilirler.

  Coğrafya Dersi

Öğrencileri yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanırlar, gelecekteki yaşantılarında etkin bir şekilde kullanılabilecekleri bir donanıma sahip olurlar, coğrafyanın kavramsal ve kurumsal çerçevesini kavrayarak coğrafya bilgisinin oluşumu sürecinde başvurulan araştırma ve sunum tekniklerini kullanabilecek düzeye gelirler.

DERSİN GENEL KAZANIMLARI

  Tarih Dersi

 1. Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olurlar,
 2. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanırlar,
 3. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alırlar.
 4. Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavrarlar.
 5. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavrarlar.
 6. Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olurlar.
 7. Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavrarlar,
 8. Öğrencileri kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını giderirler.
 9. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ederek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazanırlar.​

Coğrafya Dersi

     1.İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafî sorgulama becerileri kazanırlar.

     2. Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirirler.

     3.Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünya’ya ait mekânsal değerlere sahip çıkma    becerisini geliştirirler.

     4.Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabildiğini irdelerler.

     5.Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemi kavrarlar.

     6.Coğrafî sorgulama, harita okur-yazarlığı, bilgi teknolojilerini kullanma, arazi çalışmaları,  gözlem ve etkili iletişim kurabilmeyi de içeren yöntem ve teknikleri kullanan entelektüel ve sosyal becerilere sahip olurlar.

KULLANILAN YÖNTEMLER, DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME

Eğitim-öğretim teknolojileri eşliğinde öğrenci merkezli anlatım, soru-cevap, tartışma, aktif öğrenme metodunu ve test tekniklerini kullanarak, öğrencilerin gelişim süreçleri akademik ve davranış olarak desteklenir.

Süreç değerlendirmede;

 • Hafta içi ve hafta sonu ödevleri hazırlanır.
 • Çalışma kâğıtları oluşturulur.
 • Yaprak test çözümleri ve deneme sınavları yapılır.
 • Sınıf içi ders etkinlikleri ve performans görevleri hazırlanır.
 • Gezi ve inceleme faaliyetleri düzenlenir.

Sonuç değerlendirmede ise;

Yazılı yoklamalar, dönem ödevi ve proje çalışmaları uygulanır.