Sosyal Bilimler

Okutulan Dersler

Sosyal bilimler, insan tarafından üretilen gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen ‘dirik bilgiler’ olarak tanımlanır.

Kültür2000 Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Bölümü, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini içerir.

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda,  içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı bütünsellik içinde algılayan, karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bölüm, öğrencilerin çok kültürlülük, Dünya vatandaşlığı, çevre, evrensel haklar, özgürlük, demokrasi konularında duyarlı olmalarına özen gösterir.

Ayrıca öğrenciler:

1. Günlük hayatta kendini ifade etmede gerekli terminoloji kullanabilme gücüne sahip olurlar.

2. Geçmişi yorumlayarak günü algılar ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurarlar.

3. Mekânın rolünü anlayabilme ve mekânı etkin bir şekilde kullanabilme becerisi geliştirirler.

4. Ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı olabilecek, evrensel, demokratik yurttaşlık değerini benimserler.

5. Başkalarının inanç ve yaşamlarına hoşgörü ile yaklaşırlar.

6. Türkiye’nin 21. Yüzyıl’da dünya ülkeleri arasındaki yerini ve önemini algılayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlendirmeler yaparlar.

7. Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanırlar.

Derslerin Hedefleri

Tarih: Dünya ve Türk tarihi ile ilgili siyasi, sosyal ve kültürel bilgilerin yer aldığı bir derstir. Dersin temel hedefine göre öğrenciler geçmişini bilerek, yapılan hataları gelecekte yapmamaya odaklı tarih bilincine sahip olurlar. Ezberden uzak yorum yapabilirler.

Coğrafya: Öğrenciler yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanır, gelecekteki yaşantılarında etkin bir şekilde kullanılabilecekleri bir donanıma sahip olur, coğrafyanın kavramsal ve kurumsal çerçevesini kavrayarak coğrafya bilgisinin oluşumu sürecinde başvurulan araştırma ve sunum tekniklerini kullanabilecek düzeye gelir.

Derslerin Genel Kazanımları

Tarih

 1. Öğrenciler; Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olur,
   
 2. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanır,
   
 3. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alır,
   
 4. Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavrar,
   
 5. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavrar,
   
 6. Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olur,
   
 7. Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavrar,
   
 8. Kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını giderir,
   
 9. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ederek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazanır.   

Coğrafya

1. Öğrenciler; insan–doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafî sorgulama becerileri kazanır,

2. Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir,

3. Yakın çevrelerinden başlayarak ülkelerine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma becerisini geliştirir,

4. Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabildiğini irdeler,

5. Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemi kavrar,

6. Coğrafî sorgulama, harita okur-yazarlığı, bilgi teknolojilerini kullanma, arazi çalışmaları, gözlem ve etkili iletişim kurabilmeyi de içeren yöntem ve teknikleri kullanan entelektüel ve sosyal becerilere sahip olurlar.

Kullanılan Yöntemler, Değerlendirme ve Pekiştirme

Eğitim-öğretim teknolojileri eşliğinde öğrenci merkezli anlatım, soru-cevap, tartışma, aktif öğrenme metodu ve test teknikleri kullanılarak, öğrencilerin gelişim süreçleri akademik ve davranış olarak desteklenir.

Süreç değerlendirmede:

 • Hafta içi ve hafta sonu ödevleri hazırlanır.
   
 • Çalışma kâğıtları oluşturulur.
   
 • Yaprak test çözümleri ve deneme sınavları yapılır.
   
 • Sınıf içi ders etkinlikleri ve performans görevleri hazırlanır.
   
 • Gezi ve inceleme faaliyetleri düzenlenir.

Sonuç değerlendirmede ise yazılı yoklamalar, dönem ödevi ve proje çalışmaları uygulanır.