Fen Bilimleri

 

Kültür2000 Anadolu Lisesi Fen Bölümü

 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
Mustafa Kemal Atatürk

 

Kültür2000 Anadolu Lisesi Fen Bölümü, bu sözden yola çıkarak bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencileri ‘fen okuryazarı’ olarak yetiştiriyor.

 

Çağımızda bilim ve teknolojinin her alanında bir bilgi patlaması yaşanıyor. Günümüz insanı, yaşamının çok kısa bir periyodunda bile çok fazla sayıda değişime ve gelişmeye tanık oluyor. Toplumların geleceği için bilim ve teknolojideki bu hızlı gelişmeleri kendi yararına kullanabilmeleri hayati önem taşıyor. Bu durum, günümüzde, fen öğretimine büyük görevler yükledi. Fen öğretiminin sahip olduğu bu önemin bilincinde olarak çalışan Fen Bölümü’nün temel amacı bilgiyi öğrenciye aktarmak değil, bilgiye nasıl ulaşabileceğini göstermektir. Bu sayede öğrencilerin bilgiyi yapılandırabilecek yeterliğe ulaşması sağlanıyor.               

 

 

Fen okuryazarlığı kazanan öğrenciler:

       * Temel fen kavram ve yasalarını anlar, uygun şekilde kullanır

       *  Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlar

       *  Bilimsel ve teknik psikomotor becerileri gelişir

       *  Bilimsel tutum ve değerlere sahip olur

       *  Araştırır ve sorgular

       *  Eleştirel düşünür

       *  Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir

         * Yaşam boyu öğrenen bireyler olur

         * Çevreleri ve dünya hakkında merak duygusunu sürdürür

 

 

Fen okuryazarlığı için öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:


* Fen bilgisi (fizik-kimya-biyoloji) alanlarına merak duyma
* Sorgulama, araştırma becerisi kazanma
* Fen ve teknolojiyi kullanarak problem çözme becerisini geliştirme
* Sağlık ve çevre bilincini geliştirme
* Kazanımları deney ve aktivitelerle öğrenmek için laboratuvar ve bilim merkezlerinden yararlanma
* Bilimsel araştırma yapmaya ve yapılmış araştırmaları incelemeye istek duyma
* Temel kavramları günlük yaşam ve doğa olayları ile ilişkilendirme
* Aktif eğitim tekniklerini ve bilgisayar teknolojisini etkin bir şekilde kullanma

* Fen bilgisi (fizik-kimya-biyoloji) konularının daha kalıcı olabilmesi adına derslerimiz aşağıdaki etkinlikler ile desteklenir.

 

MYP/ DP Programı: Hazırlık sınıflarında öğrenciler yoğun İngilizce eğitimi alır. 9. ve 10. sınıfta öğrenciler tüm fen derslerini MYP çerçevesinde İngilizce görür. İsteyen öğrenciler 11. ve 12. sınıfta DP programına devam ederek fen derslerini uluslararası standartlarda işler. Bu programlar esnasında her öğrenci bireysel fen projeleri hazırlar. Ulusal ve uluslararası platformdaki yarışmalarda sunumlar yapar. Bilgiyi paylaşmayı öğrenir. Bu yoğun eğitim ve öğretim sürecinin sonunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki seçkin üniversitelerde eğitim hayatlarına devam etme şansına ulaşır.

 

Laboratuvar: Fen Bilgisi laboratuvarlarında müfredata uygun deneyler aktif grup çalışmalarıyla uygulanır. Sınıf seviyelerine göre hazırlanan deneyler, deney föyü üzerinden takip edilir ve deney raporları hazırlanır. Bu aşamada öğrencilerin bilimsel yöntem adımlarını kullanmaları önem taşır.

Öğrencilerin laboratuvar performansları ise yıl içinde yapılan laboratuvar sınavlarıyla değerlendirilir.


Değerlendirme: Fen derslerinde öğrencinin performansı, sonuç ve süreç odaklı değerlendirilir. Konunun işleniş derinliğine bağlı olarak kazanım bazlı tarama sınavlarıyla öğrencilerin akademik gelişimi takip edilir.


Bilim projeleri: Öğrenciler yıl içinde danışman öğretmenlerin desteğiyle proje çalışmalarında yer alır. Ulusal ve uluslararası platformlarda yaptıkları projeleri sergiler. Bilimsel bir sonuca ulaşmanın basamaklarını uygular ve kendini ifade edebilme yetkinliği kazanır.

 

Bilim şenliği ve proje yarışmaları etkinlikleri: Çevre okullardan gelen projeler sergilenir. Öğrenciler bilimsel proje hazırlama süreçleri hakkında fikir edinirler. Uygun ortak alanlar yaratılarak bilgi paylaşımı sağlanır. 


NASA uzay yerleşkesi yarışması: NASA Ames ve Ulusal Uzay Topluluğu (NSS) tarafından ortaklaşa desteklenen dünyanın her yerinden öğrencilerin katıldığı bir proje yarışmasıdır. Bu projenin amacı insanoğlunun dünya dışındaki bir yerleşkede hayatlarını sürdürebilmeleri için bir ortam hazırlanmasıdır.

Bu yarışma ile öğrencilere uluslararası platformda deneyim kazandırılır. Hayallerindeki yaşam alanlarını tamamen kendi tasarımlarıyla dünyaya sunmaları hedeflenir.

 

Sosyal sorumluluk projeleri: Öğrencilerin çevrelerine karşı bilinç düzeyleri artırılır,

farkındalık sağlanır. Çevresel sorunlara karşı çözüm üretmeleri teşvik edilir.