Matematik

Tarihçi Afet İnan, 1930 yılında Atatürk’ün şu sözlerini aktarmıştır:

“İnsanların yaşamına ve faaliyetine egemen olan güç, buluş ve yaratıcılık yeteneğidir. Buluş ve yaratıcılığı yapabilen insanların ise kesinlikle ‘kültür’lü olmaları zorunludur.”

Kültür2000 Anadolu Lisesi Matematik Bölümü olarak bu zorunluluğu yerine getirmeyi temel hedefimiz olarak görüyoruz. Bu amaçla öğrencilerimize, onların aşağıdaki hedeflere ulaşabilmeleri ve kazanımları edinebilmeleri için rehberlik ediyoruz.

Okulumuzda, öğrencilerin dört yıllık lise hayatlarında matematik, geometri, seçmeli matematik ve seçmeli geometri derslerinde aşağıdaki kazanımlara sahip olmaları hedefleniyor.
 

Matematik Bölümü’nün hedefleri

 • Neden–sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmek
   
 • Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme ve görebilme yeteneğini geliştirmek
   
 • Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmek
   
 • Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmeyi sağlamak
   
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmeye yönelik bir yaklaşım kazandırmak
   
 • Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmek
   
 • Kişisel ve sosyal gelişime yardımcı olan, kendine güven duygusunu geliştirmek
   
 • Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini sağlamak

Matematik Bölümü’nün amaçları

 • Matematiksel kavramları birbirinden ayırt edebilen, bu kavramların genişliklerini, sınırlarını anlayabilen ve bu kavramları kullanabilen,
   
 • Yaptığı matematiksel işlemlerin nedenlerini açıklayabilen,
   
 • Matematik konularını ve dilini günlük hayatta kullanabilen/bunların kullanılabileceği durumlar üretebilen,
   
 • Matematiksel verilere ve çözümlere problemler üretebilen,
   
 • Günlük yaşamdan elde edilmiş verileri matematiksel ifadeler haline getirebilen,
   
 • Matematiksel ifadeleri günlük yaşamdaki olaylara dönüştürebilen,
   
 • Öğrendiği çözüm yollarını yeni çözüm yollarının oluşturulmasına transfer edebilen, örüntüleri araştırabilen,
   
 • Geometrik ve cebirsel ispatlar yapabilen,
   
 • Yapılan geometrik ve cebirsel ispatların dayanaklarını belirleyebilen,
   
 • Problem çözme becerilerini geliştirebilen
   
 • Matematiksel düşünme becerisi kazanan,
   
 • Matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilen,
   
 • Matematiğe ve matematik öğrenimine gereken değeri veren,
   
 • Psikomotor becerilerde gelişim sağlayan,
   
 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) yerinde ve etkili kullanabilen,
   
 • Uluslararası programların (MYP) da desteğiyle, disiplinler arası bağlantılar kurabilen, sadece soyut bilgi ezberiyle yetinmeyen, matematiğin “güzel”i arayan bir sanat olduğunun farkındalığına ulaşmış öğrenciler yetiştirmek gayemizdir.

Kullanılan yöntemler neler? Değerlendirme ve pekiştirme nasıl yapılıyor?

Hazırlık sınıfında dönemde 2 defa, 9-12. sınıflarda ise dönemde 3 defa olmak üzere yazılı sınavlar yapılmaktadır. Bunun dışında,

 • Derse aktif katılım,
   
 • Derse araç- gereçle gelme,
   
 • Ödev yapma,
   
 • Araştırma yapma,
   
 • Dönem ödevi hazırlama,
   
 • Konu tarama sınavları,
   
 • Kişisel Proje (10. sınıflar için) vb. konu başlıkları altında yazılı ve sözlü ölçme ve değerlendirmeler yapılır.

Bu sınavlar, hazırlık sınıfı, 9. ve 10. sınıflarda dersimizin MYP kriterleri olan;

 • Bilgi ve anlama
   
 • Örüntüleri araştırma
   
 • Matematikte iletişim
   
 • Matematikte yansıtma kriterlerine göre hazırlanarak uygulanır.

Yine bu sınıflarda öğretim dili İngilizce olup, sonraki sınıflar için Türkçe’dir.

Kültür2000 Anadolu Lisesi, ulusal çalışmalar ile birlikte uluslararası çalışmalarla da kendini matematik alanında ifade etmektedir. Matematik Bölümü olarak dereceye girmenin yanı sıra öncelikli hedef, bu yarışmalar sayesinde bir Kültür2000 Fen Lisesi’nin bir ‘dünya okulu’ olduğunu gösterebilmektir. Bu bağlamda, her yıl Waterloo Üniversitesi’nin ve Purple Comet International Math Contest'in düzenlediği yarışmalara katılınmakta ve dereceler elde edilmektedir.