Program İçeriği

Kültür2000 Anaokulları’nda Yaklaşım ve Eğitim Modelleri

Okul öncesi çocuklarında problem çözme, öğrenmenin ilk ve en önemli basamaklarından biridir. Kültür2000 Anaokulları’nda problem çözme becerilerine önemli bir öğretim yaklaşımı olarak yer verilmektedir. Bol deney yapma ve uygulamalı katılım fırsatları verilerek çocukların öğrenmesi desteklenir. Problem çözmek için çocukların günlük yaşantılarından fırsatlar yakalamalarını teşvik etmek ve onlara çözüm yolları önermelerini cesaretlendirmek amacıyla programa uygun etkinlikler yerleştirilerek uygulanır.

Uygulamalarımız ve Hedeflerimiz:

Etkin öğrenme ve olumlu sosyal etkileşimler için ortam oluşturulur.

Çocukların amaçlı hareketleri, problem çözmeleri ve sözel olarak düşünmeleri özendirilir ve cesaretlendirilir.

Highscope temel deneyimlerinde yer alan gelişim ilkelerinin ışığında her çocuğun davranışları gözlemlenir ve yorumlanır.

Çocuğun hareketlerine ve ilgilerine dayanan temel deneyimler planlanarak var olan zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel potansiyelleri ve yetenekleri en üst düzeyde geliştirilerek kendilerine parlak bir gelecek oluşturmaları için gereksinim duyacağı becerilere sahip kılınır.

Çocuk için bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve doyum sağlaması büyük önem taşır. Etkin öğrenme, çocuğun öğrenmelerinin anlamlı ve keyifli olmasını, kendisini ve çevresini tanımasını ve çevreye uyumlu olmasını sağlar. Çocuk, etkin öğrenme yaparken sürekli olarak, kendi iç gerçekleri ve çevresinin gerçekleri ile yüzleşerek, eğilimleri, becerileri, yetenekleri, güçleri ve çevresi hakkında varsayımlar geliştirir. Bu varsayımları deneyerek, denemeler sonucu elde ettiği bilgileri değerlendirerek, gerçeğe en uygununu seçmek için gerekli davranışları yaparak, gerektiğinde varsayımları değiştirip yenilerini üreterek, kendisi ve çevresi hakkında kalıcı bilgilere ulaşır.

Highscope eğitim yaklaşımının temel amacı…

Özgür seçimler yapan, özgür kararlar alan, karşılıklı güven ve saygıyı bilen, özgüveni, özsaygıyı, iletişim becerilerini, inisiyatifi (girişimciliği), empatisi, özgür iradesi, yaratıcılığı, sorumluluk bilinci gelişmiş, cesareti yüksek; kendi öğrenimlerini, kendi yaşamını kendi kendine yönlendiren, özdenetimli, kuralları bilen, uygun sosyal becerileri kazanmış, kendi sorunlarını kendi çözen, çalışma alışkanlıklarını geliştirmiş ve iç disiplinli bir çocuk kimliğine ulaşmaktır.

High/Scope eğitiminin yaşamsal parçası olan planlama, çalışma, hatırlama zamanları onların bir birey olma yolunda ilk adımları atmalarını sağlar. Planlama zamanında her çocuk yapacağı etkinlikleri kendisi seçer ve neyi, nasıl yapacağına karar vererek özgür düşünce becerilerini geliştirir. Çalışma zamanı, çocukların planladıklarını, düşündüklerini ve isteklerini bilinçli bir biçimde uygulamaya geçirdikleri oyunla dolu bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde çocuklar, kendilerini planladıklarını ve düşündüklerini uygulamaya geçiren, iş yapan, yaratıcı ve üretken bir kişi olarak algılar. Hatırlama zamanında çocuklar çalışma zamanı yaptıklarını anlatır, en önemlisi hafıza oluşturur. Arkadaşlarından yeni fikirler duyarak düşünce dünyalarını geliştirir ve yaptıklarını sergileyerek, onur duyarlar. 

Anaokulumuzda öğrencilerimize fen ve matematik bilgileri, uluslararası bir fen ve matematik programı olan GEMS ile öğretilir. GEMS, çocukları fen ve matematiğe güdümlü keşiflerle, inceleme ve araştırmalarla, bunun yanı sıra doğrudan katılımla yönlendiren, etkin öğrenmeye dayalı, nitelikli, bilimsel ve öğrenci merkezli bir programdır.

Anaokulumuzda çocuklarımızın toplumumuzun değer yargılarını tanıyıp benimsemeleri ve davranışlarını bu yönde düzenlemeleri için sevgi, saygı, barış, uzlaşma, arkadaşlık, sorumluluk, dürüstlük ve hoşgörü gibi konuları kapsayan uluslararası bir karakter eğitimi programı uygulanır. Öğretmenlerimiz kendi başlattıkları bütün etkinliklerde çocuklara bol miktarda seçim yapma, liderlik, bireysel ifade, iletişim ve etkileşim kurma olanakları ve özgürlükleri tanır.

Anaokulumuzda ikinci bir dil olarak İngilizce dil eğitimi çalışmaları dört yaşla birlikte başlar. Yaşadığımız çağda, çocuklarımız eşsiz bir gelecekle karşı karşıya bulunuyor. Globalleşme hızı ve uluslararası toplulukların gelişimi sonucunda çok dillilik değerli bir özellik haline gelmiş durumda. Bunun yanı sıra ikinci bir dil öğrenmenin beyindeki esnek ve mantıklı düşünme süreçlerini iyileştirdiğini ve geliştirdiğini de biliyoruz. Biz, böyle bir gelişime ve öğrenmeye büyük değer veriyoruz.

Dil eğitimimiz, çocuğun, henüz anaokulunda iken doğal bir ortamda, anadili İngilizce olan uluslararası öğretmenimizin eğiticiliğinde İngilizce dilini kendi anadilini öğrenir gibi edinmesini sağlar. Bu amaçla dilin fonetik yapısını kavramasını sağlayan, “Jolly learning all together” adlı program kullanılır.