IB-DP

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı - UBDP (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP)

 

Uluslararası Bakalorya; ilk kez, İsviçre´nin Cenevre kentinde, 1968´de, ticari olmayan bir kurum olarak oluşturulmuştur.  Kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini yurt dışında başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dâhilinde yürütülmesini sağlamaktır. Diploma Programı, 16-19 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış, geniş kapsamlı üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmış olan IB programı uluslararası müfredata sahiptir ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, eleştirel düşünme, kültürler arası anlayış ve çeşitli bakış açıları ile uluslararası geçerliliği olan diplomaya sahip olarak mezun olurlar.

 

Dünya’da ve Türkiye’de IB Diploma Programı

 

IBDP, Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen tanınmış bir programdır. Türkiye’de bu programı uygulayabilmek için okulların IB organizasyonu tarafından belirlenen koşulları yerine getirmiş ve IB tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

 

IB Diploma Programı öğrencilere 6 farklı ders grubundan ders seçme olanağı verir. Bu ders grupları anadil, yabancı dil, bireyler ve toplumlar, fen, matematik, sanattır.

 

IB DERSLERİ

IB Diploma Programı, altı temel grup dersle birlikte üç ayrı kısımdan oluşan çekirdek dersleri kapsamaktadır. 

Çekirdekte yer alan dersler ile birlikte diğer dersler aşağıdaki altıgen şekilde gösterilmektedir.

 • Öğrenciler, seçtikleri altı grup ders konularını çalışırlar.  Seçilen üç ders ileri düzeyde (HL) ve toplam 240 ders saatini kapsar, diğer seçilen üç ders standart düzeyde (SL) ve toplam 150 ders saatini kapsar.  
 • Zorunlu olan üç çekirdek unsuru - bitirme tezi (EE), bilgi kuramı (TOK) ve yaratıcılık, etkinlik, toplumsal hizmet (CAS) öğrencilerin eğitim deneyimlerini genişletmeyi,  bilgi ve becerilerini uygulamaya zorlamayı amaçlamaktadır.

 

Kültür 2000 Kolejinde Diploma Programı

 

Kültür2000 Koleji Anadolu Lisesi “Yabancı Dilde Eğitim Veren Anadolu Lisesi” kategorisindedir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ulusal programı uygulanır. Bununla birlikte 2008 yılından bu yana Merkezi Cenevre’de olan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş bir IB okuludur.

 

IBDP 10. ve 11. sınıflarda uygulanmaktadır.

 

IBDP öğrencileri her iki müfredatın derslerini aldıkları için hem IB Diploması hem de Türk Milli Eğitim Diploması alarak, üniversiteye giriş sınavlarına yönelik gerekli bilgilere de sahip olurlar. IBDP koşullarını yerine getiren her öğrenci, Türk lise diplomasının yanında uluslararası alanda geçerliliği olan IB diplomasını almaya hak kazanır.

 

Akademik güvenirliliğin ve entelektüel düşüncenin bir simgesi haline gelmiş olan bu program okulumuzda İngilizce olarak okutulmaktadır. Bu programı tamamlamış olan öğrenciler, ABD, Avrupa ülkeleri, Kanada ve Avustralya gibi pek çok ülkenin üniversitelerine daha öncelikli giriş şansına sahip olmaktadırlar. Ülkemizde de birçok vakıf üniversitesi IB DP mezunlarına diploma puanlarına göre çeşitli oranlarda burs olanakları sağlamaktadır.

 

IB Diploma Programı kapsamında Kültür 2000 Kolejinde okutulan dersler:

Grup 1 – Türk Edebiyatı

Grup 2 – İngilizce B (yabancı dil)

Grup 3 – 20. Yüzyılda Türkiye

Grup 4 – Fizik, Kimya, Biyoloji

Grup 5 – Matematik

Grup 6 – Görsel Sanatlar

 

 1. Altı grup dersten en az 24 puan elde eden (Her grup ders 1-7 arasında puanlanır),
 2. Çekirdek derslerini ve projelerini başarıyla tamamlayan (Bitirme Tezi, Bilgi Kuramı, Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet)   
 3. Akademik dürüstlük gösteren öğrencilere

            IB diploması verilir.

 

 

ÇEKİRDEK DERSLER

 1. BİTİRME TEZİ (BT) / EXTENDED ESSAY (EE)
 • IB Diploma Programı’nın zorunlu bir öğesidir.
 • Üst düzey araştırma ve yazma becerilerini, entelektüel keşfi ve yaratıcılığı geliştirir.
 • Altı dersin birinden bir konu belirlenir.
 • Danışman öğretmen gözetiminde yapılır. 
 • Öğrencinin tez üzerinde, belli saatleri bitirme tezi danışmanıyla olacak şekilde 40 saat civarında çalışması beklenmektedir.
 • 4000 sözcükten oluşur. (dipnotları ve kaynakça hariç)
 • Biçim ve içerik, belli ölçütlere göre geliştirilir.
 • Harici olarak değerlendirilir.
 • Bu çalışma 10.sınıfın 2. döneminde başlar, 11. sınıfın ikinci dönemi sonunda teslim edilir. 

 

 1. BİLGİ KURAMI / Theory of Knowledge (TOK)

 

Bilgi Kuramı, öğrencilere bilginin doğası ve bildiğimizi iddia ettiğimizi nasıl bildiğimiz üzerine düşünme fırsatı sağlayarak Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programında (DP) özel bir rol oynar. DP çekirdeğinin bileşenlerinden biridir ve tüm öğrenciler için zorunludur.

 

 • Bu ders, IB Diploma Programı’na özgü bir derstir ve iki yıllık müfredat programına yayılacak şekilde yapılır. 
 • Bilgi Kuramı,  IBDP dersleri için eleştirel düşünmeyi teşvik etmek amacı ile hazırlanmış olan bir epistemoloji derstir.
 • Öğrenci bu derste bilginin keşfi ve yaratılışına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenir. 
 • Öğrencilere, bilmenin yollarını öğretir.
 • Bu derste öğrenciler, etkin olarak araştırır, sorgular, düşünür ve analiz ederler. 
 • Araştırma-sorgulama, öğrencilerin farklı konuları derinlemesine inceleme ve bir cevap oluşturma alışkanlıklarını geliştirmelerine yöneliktir.
 • Bilgi Kuramı dersi sorulardan oluşmuştur ve temelde “Nasıl biliyoruz?” sorusuna yanıt aramaktadır. 
 • Bilgi Kuramı dersinde bilginin çeşitli biçimlerinin kökeni ve geçerliliği incelenir.
 • Diplomayı almaya hak kazanabilmek için öğrenciler iki yıl içinde 100 saatlik Bilgi Kuramı dersi almış olmalıdırlar. 
 • Bu derste öğrenciler, 1000–1500 sözcükten oluşan bir ödev ile 10 dakikalık bir sunum yapmak zorundadırlar.

 

 1. YARATICILIK, ETKİNLİK, TOPLUMSAL HİZMET (CAS)

 

CAS NEDİR?

CAS; Creativity (Yaratıcılık), Action (Etkinlik) ve Service (Toplumsal Hizmet) kelimelerinin baş harflerinden oluşan IB diploma Programı’nın vazgeçilmez ve zorunlu bir parçasıdır.

Öğrencileri akademik çalışmalarının dışında, yaşayarak, tecrübe kazanarak eğitmeyi amaçlayan değer merkezli bir programdır.

IB felsefesinin temelinde, "bireyin bir bütün olarak eğitimi” görüşü var olduğu için, her diploma adayı öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve 18 ay boyunca 100 saatini bu çalışmaya ayırmak zorundadır. CAS aktiviteleri planlanırken öğrencilerin her üç alan için eşit zaman ayırması beklenir.

 

Yaratıcılık (Creativity): Müzik, tiyatro, dans, bir enstrüman çalma, fotoğrafçılık gibi etkinlikler ve sanat faaliyetleri planlamasında ve dizaynında yaratıcı düşünce gerektiren,  toplumsal hizmetler ve diğer aktiviteler bu kapsamdadır.

 

Etkinlik (Action):  Sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunan, fiziksel aktivite içeren ve normal günlük aktivitelerin dışındaki etkinlikler ile takım ve bireysel sporlar, ağaç dikme ya da çevre temizliği gibi toplumsal hizmetler esnasında yapılan fiziksel etkinlikleri kapsar.

 

Toplumsal Hizmet (Service) : Toplumsal hizmet etkinlikleri CAS programının temelini oluşturur. Öğrencinin toplumdaki birey ve gruplarla etkileşimini sağlar. Burada toplum; okul, yaşanan çevre, ulusal ya da uluslararası çevre olabilir. Genellikle yardıma ihtiyacı olanlar için, onların yaşamını daha iyi hale getirmeyi amaçlayan, karşılıksız yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler sayesinde öğrenci; kendi kendini yönetme, başkalarının haklarına saygı gösterme, ağırbaşlılık gibi birçok değer öğrenir.

 

 

IB Diploma Programı’nda Öğrenci Başarısının Ölçümü ve Notlar

 

Değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Diploma Programında değerlendirmenin en önemli amacı, müfredat hedeflerini desteklemesi ve öğrencinin uygun biçimde öğrenmesini teşvik etmesidir. Diploma Programında hem dış hem de iç değerlendirmeler kullanılır. Öğrenci başarısı, belirlenmiş ölçütlere göre, hem okul içi IB’ye teslim edilmek üzere hazırlanan zorunlu ödevlere dayalı olarak, hem de 11.sınıfın sonunda, yaz tatilinden sonra, Kasım ayında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından hazırlanıp gönderilen standart program bitirme sınavlarında yapılan Dış Değerlendirmeye göre saptanır. Bu sınavların değerlendirmesi de IBO tarafından yine yurt dışında yapılır. 

 

IB diploması için minimum puan                                            24 

Maksimum alınan puan                                                           45 

 

6 ders  (7 Puan x 6)                                                                  42 Puan

3 temel çalışma (Bitirme Tezi+Bilgi Kuramı)                             3 Puan

Toplam                                                                                    45 Puan

 

Her bir IB dersinden alınan en yüksek not 7, en düşük not ise 1'dir. Geçer not ise 3 olmaktadır. 6 dersten alınan not toplamı, en az 24 olmalıdır. Bitirme Tezi ve TOK raporunun çok iyi hazırlanması durumunda, öğrenci ek olarak 3 puan alabilir. Öğrenci tüm derslerden 7 alırsa toplam puanı 42 olur ve sonra Bitirme Tezi ve Bilgi Kuramı dersinden alacağı +3 puan ile program diploma puanı olarak 45’e erişebilir. IB altıgeninin ortasındaki üç çekirdek dersi, yani Bitirme Tezi, Bilgi Kuramı zorunlulukları ve CAS etkinliklerinden herhangi birini tamamlamamışsa tüm derslerden ne kadar yüksek not almış olursa olsun, diplomayı alamaz.  

Not: Diplomayı alabilmek için bir öğrenci 24 alsa bile bir ileri seviye dersinden 3 alırsa bunu bir başka ileri seviyedeki 5 ile telafi etmelidir. Standart seviyede bir dersten 2 alırsa da bunu bir başka standart seviyedeki dersten alacağı 5 ile telafi etmelidir.