Yayınlar


Yaşadıkça Eğitim: Yayın hayatında 28. yılını geride bırakan bir eğitim ve “kültür” dergisi…

Yayın hayatına 1986 Temmuz’unda Kültür Koleji’nin eğitim hizmetlerinin bir kolu olarak başlayan Yaşadıkça Eğitim dergisi, Ocak 1988’den itibaren düzenli olarak çıkarılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. yılında 80. sayısını basan Yaşadıkça Eğitim, Nisan 2014’te 119. sayıya ulaştı. Dergi, ilk sayısından bu yana eğitim bilimlerinde ortaya çıkan gelişmelerin yanı sıra hem kuram hem de uygulamalar aracılığıyla yaşam boyu öğrenmenin kültür ve sanat boyutlarına da önemli katkılarda bulunmuştur. Bu bağlamda Yaşadıkça Eğitim, gerek hedef kitlesini gerekse kaynağını aradan geçen 22 yılda yalnızca bilimsel/akademik çalışma yapanlarla sınırlı tutmamış, okul yöneticileri ve öğretmenler ile öğrenciler ve ailelerine de ulaşmıştır. Yayınlanacak yazıların tamamen bilimsellik, nesnellik, genel olarak eğitim ve öğretimle ilgilenenlere sağlayacağı faydalar ve güncellik gibi ölçütlere göre seçilmesi derginin güvenirliğini sağlamlaştırmaktadır. Dergi, eğitim fakültelerinin dekanlıklarına, kütüphanelerine, öğretim üyelerine, il halk kütüphanelerine, MEB il ve ilçe yöneticilerine, bazı okulların kütüphanelerine, basın-yayın organlarına ve yazarlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Ayrıca eğitimcilerin ve ailelerin abonelik yoluyla her sayıya ulaşmaları da kolaylaştırılmıştır.

Yaşadıkça Eğitim, bilginin paylaşıldıkça çoğalacağı felsefesinden hareket etmektedir. Bu nedenle yalnızca okullarda öğretilen bilgiler aracılığıyla toplumların eğitimlerinin sağlanamayacağına, bunu destekleyecek bilgilerin öğrenciler ve aileleri tarafından da bilinmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda asıl amacı, toplumsal kültürün yeniden üretilmesine katkı sağlamaktır. Yaşadıkça Eğitim, hakemli bir dergi değildir ancak tüm yazılar, çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin oluşturduğu yayın komitesinin denetim ve kontrolünden geçmektedir. Bu nedenle yazıların niteliği, bilimsel ölçütlere göre incelenmektedir.

Eğitimle ilgili özgün görüşü olan herkes dergiye yazı gönderebilmektedir. Yazılar özellikle öğretim elemanlarından, eğitim uzmanlarından, okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden gelmektedir. Bu açıdan eğitim ve öğretimle ilgili bir paylaşım platformu oluşturmaktadır. Dergide, niteliğine ve güncelliğine bağlı olarak çeviriler de yayınlanmaktadır. Çeviriler aracılığıyla yurt dışındaki eğitim süreciyle ilgili yapısal özellikler yansıtılmakta, uygulamalar hakkında bilgiler verilmektedir.